genea text 3s
Familiewapen behorend bij:
Nabestaanden van Jan Woltersz geboren 1754, overleden 1795


Geregistreerd 10-05-2004 onder Nr. 890 bij het Centraal Bureau Genealogie te den Haag

lijn ornament


A

 Algemene informatie over het familiewapen

 

B

 Informatie over dit familiewapen van de nabestaanden  van Jan Woltersz
genoemd in de stamboom op deze site.

( <Terug )

  Algemene informatie familie wapens

 Wapenrecht
Nederland kent geen recht (2022) op het aannemen en voeren van een familiewapen.
Er is geen wettelijk grondslag met betrekking tot het voeren van familiewapens.
En is ieder vrij een (familie)wapen aan te nemen en te voeren, mits men niet onzorgvuldig handelt ten opzichte van anderen, die een bepaald familiewapen reeds voeren.

 Ontstaan van een wapen
Het recht van het voeren van een (vast herkenningsteken) wapen was aanvankelijk te verkrijgen door schenking, belenen of kopen van rechten en goederen van een leenheer.
Bij uit nalatenschap van die verkregen rechten en goederen was ook het vaste herkenningsteken (het wapen) aanwezig.
Aan het gerfde wapen werd een breuk aangebracht om in persoon een onderscheid in de familie (geslacht) te maken (vooral in de 13e en begin 14e eeuw) of nam als oudste het originele wapen over.

 Gewoonterecht
Tijdens Philips II werden regels door gewoonten bepaald bij algemeen besluit van 23 september 1595. Daar de Noordelijke Nederlanden Philips II hadden afgezworen werden deze bepalingen daar niet aangenomen. In de Zuidelijke Nederlanden waren deze regels met enkele besluiten een geschreven heraldisch recht tot de afschaffing van de adel en wapens in 1795.

 De Wet
Men zou met het aannemen en voeren van een wapen van een bestaande familie als een onrechtmatige daad kunnen zien.
art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek:
"Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt te vergoeden.
Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of laten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond."

Men kan het aannemen / voeren van een bestaand wapen toetsen aan het in art. 6:162 gestelde: "volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt" .
Is bijvoorbeeld "een wapen 50 of 100 jaar in een familie, geregistreerd en aldus aantoonbaar als familiewapen van deze familie" , dan zou men ook aan de aanwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond kunnen denken. Dit zou men ook een gewoonterecht  kunnen noemen.
Wanneer men een adellijk wapen uit het Algemeen Register van de Nederlandse adel aanneemt en gaat voeren wordt dit als een wederrechterlijke toe eigening (usurpatie) gezien.
Dit register wordt sinds de bij Soeverein Besluit van 24 juni 1814 ingestelde Hoge Raad van Adel bijgehouden en als zodanig officieel erkend.
Dit register is openbaar en kan men zien welk wapen bij welke adellijke familie behoort. Het bewijs van een onrechtmatige gepleegde daad wordt hierdoor vergroot.
De instanties waar Burgerlijke (familie)wapens geregistreerd worden hebben (nog) geen wettelijke erkenning (2004) en worden als zodanig niet officieel gezien.

De wapenregistratie van Burgerlijke (familie)wapens in het Wapenregister van het Centraal Bureau Genealogie (CBG) kan vanwege de door de rijksoverheid erkende instelling en belast met het beheer van 's Rijks genealogische en heraldische verzamelingen als "officieel" gezien worden.

( <Terug )

 Informatie familiewapen van de nabestaanden van Jan Woltersz  geboren 1754 - overleden  1795

Sinds ruim dertig jaar heeft de schrijver van deze pagina's, en tevens ontwerper / aanvrager van dit familiewapen, onderzoek naar de familie Wolters - Wouters gedaan. Vele uren zijn doorgebracht in diverse archieven en als het even kon werden er bezoeken gebracht aan nog in leven zijnde nazaten. Getracht werd om een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van de diverse generaties behorend tot deze familie met twee namen. Mocht u voor mij op welke wijze dan ook enige aanvulling hebben dan hoor ik dat graag van u.

De nazaten van Jan Woltersz, een "onecht kind" (ouders waren niet in de echt verbonden), zijn gesplitst in de namen Wolters en Wouters. Soms waren die twee familie namen in 1 gezin te vinden, en soms werd gedurende de levensloop van een persoon de namen een paar keer gewisseld. Meestal was de reden van deze naam verwisselingen het niet kunnen schrijven van deze mensen, het praten in dialect en de niet altijd leesbare schrijfwijze van de klerk.
Na enkele jaren werd het duidelijk dat de familie niet verder terug kon gaan dan de geboorte van Jan Woltersz in 1754, en ook dat er geen familiewapen bestond van de overwegend uit arbeiders bestaande familieleden.
In deze tijd van betrekkelijke "rijkdom en luxe" ontstond het idee om zelf een wapen te ontwerpen. Daar werd studie naar gedaan en langzaam aan ontwikkelde zich het wapen zoals dat op 1 maart 2004 is aangeboden aan de Wapencommissie van het Centraal Bureau Genealogie te den Haag. 

Gebruik van dit wapen door u
Het familiewapen was in de middeleeuwen een onderscheidingsteken ter bescherming op toernooien en veldslagen, in deze tijden zou je het wapen kunnen omschrijven als familielogo, en is als zodanig te gebruiken op correspondentie, gebruiksartikelen of ter decoratie.
Hoort u aantoonbaar tot 1 van de nabestaanden van de bedoelde Jan Woltersz staat het u vrij om bovenstaand familiewapen te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het kost u niets (hoewel een kleine donatie ter bestrijding van de door mij gemaakte kosten niet geweigerd wordt :-).

( <Terug )


Familiewapen ten behoeve van:
Nabestaanden van Jan Woltersz (Wouters) geboren 1754, overleden 1795

CBG #890 wapen Wolters/Wouters

Schild:
 
Gedeeld: I van rood, beladen met een staande korenhalm van goud; II van zilver, beladen met twee mispelblommen boven elkaar van rood en goud geknopt.Schilddekking:
 
Traliehelm, gewend van zilver met traliewerk van goud en voering van rood, met koord en medaillon van goud, met een wrong van rood en zilver, met een rijzende gewende leeuw van goud met rode tong en nagels en een dekkleed van zilver gevoerd van rood.
Symboliek van het wapen:  
Het wapen behoord toe aan 1 familie waarin 2 namen door elkaar worden gebruikt. Dit wordt symbolisch voorgesteld door 1 korenhalm en 2 mispelblommen. De korenhalm staat symbool voor de agrarische oorsprong van de familie, zowel als dagloner, landbouwer en als teler. De leeuw is het wapendier van de vroegere Hertogen van Gelre, en ook de Mispelbloem vindt zijn oorsprong bij de Hertogen van Gelre, van wie het teken de mispel was. Beide zijn in dit wapen dus verwijzingen naar de Gelderse oorsprong van de familie.

Heraldische kleuren in dit familiewapen:

Het goud geldt als het voornaamste van de beide metaalkleuren; van oudsher het edelste metaal. De glans overtreft die van alle andere metalen. Dit metaal duidt op voortreffelijkheid, alsmede op verstand, aanzien deugd en voornaamheid.

Het zilver, het tweede metaal, wordt vergeleken bij de spiegel van de zilverglanzende paarlen, waaraan de betekenis wordt toegekend van reinheid, wijsheid, onschuld en vreugde. Deze metaalkleur wordt de overwinnaars toegeschreven.

Het rood laat het vurige verlangen naar deugd kennen; de kleur van het morgenrood en betekent derhalve overwinnende kracht, triomf en heerschappij; tevens kleur van het recht.
Mispelblom infomeer uitleg over de besproken mispelblom vind je hier
Gebruik van dit wapen door u
Het familiewapen was in de middeleeuwen een onderscheidingsteken ter bescherming op toernooien en veldslagen, in deze tijden zou je het wapen kunnen omschrijven als familielogo, en is als zodanig te gebruiken op correspondentie, gebruiksartikelen of ter decoratie.
Hoort u aantoonbaar tot 1 van de nabestaanden van de bedoelde Jan Woltersz staat het u vrij om bovenstaand familiewapen te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het kost u niets (hoewel een kleine donatie ter bestrijding van de door mij gemaakte kosten niet geweigerd wordt :-).

( <Terug )


hout wapenschild wolters/wouters


3s-stamboom.nl